Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Flandrien n.v. (“Flandrien”, “we” of “wij”). Flandrien is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8940 Wervik, Vagevuurstraat 25, België en met ondernemingsnummer BE 0841.376.218.

 

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die Flandrien verzamelt via onder meer de website www.flandrienkaas.be, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en wat er precies gebeurt met uw persoonsgegevens.

 

Het privacybeleid kan aangepast worden, onder meer ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen op onze website die de verwerking van persoonsgegevens vereisen. Wij adviseren u daarom dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wanneer er zich ingrijpende wijzigingen zouden voordoen, zullen wij dit aankondigen op onze startpagina.

 

Het privacybeleid moet samen gelezen worden met het cookiebeleid van Flandrien. Dit kan geraadpleegd worden via volgende link: https://www.flandrienkaas.be/nl/cookiebeleid.

 

Deze versie van het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

 

I.          WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Flandrien.

 

II.         WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Flandrien treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit impliceert dat Flandrien bepaalt voor welke doeleinden en aan de hand van welke middelen de verwerking van uw persoonsgegeven plaatsvindt.

 

Bij vragen, opmerkingen of verzoeken omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via info@flandrienkaas.be.

 

III.        WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Wij verzamelen persoonsgegevens op drie verschillende manieren:

 

1)        Informatie die u zelf verstrekt

 

Wij zullen uw persoonsgegevens ontvangen wanneer u deze deelt met ons:

-          Wanneer u ons contacteert via het contactformulier op onze website

-          Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die uitgaat van Flandrien

-          Wanneer u een bezoek aanvraagt aan Flandrien via onze website of anderszins

-          Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

-          Wanneer u zich inschrijft voor onze reclamefolder

-          Wanneer u een e-mail stuurt naar info@flandrienkaas.be

 

In deze gevallen ontvangen wij meestal informatie zoals uw:

-          Voornaam

-          Achternaam

-          Bedrijfsnaam

-          E-mailadres

-          Telefoonnummer

-          Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land)

-          Geboortedatum

 

2)        Informatie die wij automatisch verkrijgen

 

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij gegevens van cookie providers over uw bezoek op onze website, zoals persoonsgegevens over:

-          Tijdstip van het bezoek

-          Duurtijd van het bezoek

-          IP-adres

-          Pagina’s die u aanklikt op onze website

-          Locatiegegevens

-          Gekozen taal

-          Soort internetbrowser

-          Type apparaat

 

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met ons cookiebeleid. Als u meer informatie wenst over het gebruik van cookies door Flandrien, kan u ons cookiebeleid raadplegen via volgende link: [link naar cookiebeleid].

 

3)        Informatie verstrekt door derden

 

Soms kunnen wij persoonsgegevens ontvangen van verbonden vennootschappen (bv. ID Fresh, Triporteur) of van marketingpartners waarmee wij samenwerken (bv. [GBL Studio). Wanneer dit gebeurt, ontvangen wij doorgaans persoonsgegevens, zoals [naam, voornaam en emailadres].

 

Indien u een eindconsument bent van een Flandrien product, is het mogelijk dat wij gegevens verwerken die door onze distributeurs verzameld zijn en vervolgens aan ons verstrekt zijn.

 

IV.       WAT IS DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Flandrien verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze worden hieronder uiteengezet. Flandrien zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende rechtmatigheidsgronden:

-          Toestemming: u kan uw toestemming verlenen door bv. een aanklikvakje aan te duiden bij een bezoek aan onze website of door het stellen van een andere positieve actie waarvan wij kunnen afleiden dat u de bedoeling had uw toestemming te verlenen (bv. het invullen van het contactformulier op onze website). Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken voor toekomstige verwerkingen. U zal zich echter niet kunnen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voorheen, d.w.z. wanneer Flandrien over een geldige toestemming beschikte, reeds was verricht.

-          De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Flandrien.

-          De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent.

-          De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Flandrien of van een derde (enkel in uitzonderlijke omstandigheden).

 

V.        VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Om in staat te zijn uw verzoeken in te willigen en u de nodige informatie te verlenen

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u wenst op de hoogte te blijven van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, evenementen, wedstrijden en andere acties, bv. door een inschrijving voor onze nieuwsbrief, een aanvraag van onze reclamefolder of wanneer u online een bestelling plaatst.

 

Voor deze doelstelling kunnen wij persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gekozen taal, bepaalde voorkeuren wat betreft onze producten en kredietkaartgegevens.

 

De concrete omstandigheden van het geval zullen uitwijzen welke wettelijke grondslag de verwerking van uw persoonsgegevens zal verantwoorden. Dit kan variëren van uw ondubbelzinnige toestemming tot de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent of een verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst.

 

Als u ons een verzoek hebt toegezonden, bv. om onze nieuwsbrief of reclamefolder te ontvangen, zullen wij u op de hoogte houden van de informatie met betrekking tot onze producten en diensten, evenals elke wijziging ervan. In elke e-mail die wij u zenden, geven wij u de mogelijkheid om van onze nieuwsbrief uit te schrijven. U beschikt daarenboven steeds over de mogelijkheid om ons rechtstreeks te contacteren voor meer informatie (info@flandrienkaas.be).

 

Om in staat te zijn te antwoorden op uw vragen en de nodige informatie uit te wisselen

 

Wanneer u ons een vraag stelt via e-mail of telefoon, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om op gepaste wijze te kunnen antwoorden op uw vraag.

 

Voor deze doelstelling kunnen wij persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentie met Flandrien en alle andere door u verstrekte persoonsgegevens die relevant zijn bij het beantwoorden van uw vraag.

 

De concrete omstandigheden van het geval zullen uitwijzen welke wettelijke grondslag de verwerking van uw persoonsgegevens zal verantwoorden. Dit kan variëren van een verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst tot de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Flandrien om u te informeren over haar activiteiten.

 

Voor het technisch en functioneel beheer van onze website

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website ten einde de website te personaliseren en een gemakkelijk gebruik ervan te verzekeren. Flandrien analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Voor deze doelstelling kunnen wij persoonsgegevens verwerken, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u aanklikt, soort webbrowser, surfgeschiedenis, locatiegegevens, gekozen taal en het tijdstip en de duurtijd van uw bezoek. We verzamelen deze persoonsgegevens bv. aan de hand van cookies.

 

De concrete omstandigheden van het geval zullen uitwijzen welke wettelijke grondslag de verwerking van uw persoonsgegevens zal verantwoorden. Dit kan variëren van uw ondubbelzinnige toestemming tot de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Flandrien tot optimalisatie van de website en bescherming tegen cyberaanvallen.

 

VI.       WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Flandrien selecteert nauwkeurig de partijen aan wie het uw persoonsgegevens onthult en legt hierbij de nodige voorzichtigheid aan de dag. Wij verzekeren dat er passende waarborgen voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden ingebouwd en dat deze waarborgen te allen tijde en in elke omstandigheid zullen gerespecteerd worden.

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere vennootschappen waarmee Flandrien verbonden is. Bovendien doet Flandrien beroep op derden voor de uitvoering van bepaalde verwerkingsactiviteiten. Persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan andere partijen, behalve wanneer dit vereist is voor de vervulling van een wettelijke verplichting of op gerechtelijk bevel.

 

In de volgende omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden:

 

-          Bepaalde verwerkers die handelen in naam van Flandrien, zoals marketing- en communicatiebedrijven.

-          IT-dienstverleners die voorzien in technische assistentie.

-          Advocaten en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kan Flandrien uw persoonsgegevens overdragen naar advocaten en externe adviseurs wanneer dit noodzakelijk is voor adviesverlening of de verdediging van onze rechten.

-          Toezichthoudende autoriteiten in geval van een rechtmatig verzoek.

 

VII.      VERWERKT FLANDRIEN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

 

Neen. Flandrien bewaart uw persoonsgegevens op servers die zich bevinden binnen de EER ten einde de hoogste mate van bescherming te kunnen verzekeren. Er worden met andere woorden geen persoonsgegevens verwerkt buiten de EER.

 

VIII.     WAT MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

 

De website van Flandrien kan verwijzingen bevatten, bv. via hyperlinks, naar andere websites die worden aangeboden door andere bedrijven of sociale media. Flandrien is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites. Evenmin zal dit privacybeleid van toepassing zijn. Flandrien kan u daarom aanbevelen het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

 

Als u de inhoud van onze website deelt via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de gebruikers van dit sociale media platform. Flandrien is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze sociale media. Evenmin zal dit privacybeleid van toepassing zijn in deze context.

 

IX.        HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Flandrien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te voldoen, tenzij een langere opslagtermijn vereist is of wettelijk is toegestaan.

 

Als er geen wettelijke opslagtermijn van toepassing is, zal Flandrien uw persoonsgegevens verwerken ten minste zolang er een contractuele relatie tussen u en Flandrien bestaat.

 

Voor direct marketing doeleinden bedraagt de opslagtermijn doorgaans [7 jaar]. Wij zullen uw e-mailadres niet langer gebruiken indien wij bv. een foutmelding krijgen op dit adres.

 

X.         WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een specifieke reikwijdte of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden of uitzonderingen:

 

-          Recht van inzage (artikel 15 GDPR)

Dit recht houdt niet alleen in dat u ons kan vragen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, maar omvat eveneens het recht op inzage in allerlei andere informatie in verband met die verwerking, zoals de verwerkingsdoeleinden of de opslagperiode.

 

-          Recht op rectificatie (artikel 16 GDPR)

Wanneer wij zouden beschikken over onjuiste of onvolledige persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon, hebt u het recht verbetering of vervollediging van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

 

-          Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 GDPR)

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te wissen op uw verzoek, bv. wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

-          Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR)

U kan verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt, bv. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Flandrien in staat stelt deze juistheid te controleren. Indien de verwerking beperkt wordt, zullen uw persoonsgegevens slechts verwerkt worden met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor gewichtige redenen van algemeen belang. Als uitzondering op dit recht blijft opslag van uw persoonsgegevens, binnen de wettelijke grenzen, steeds mogelijk.

 

-          Recht op overdraagbaarheid van uwpersoonsgegevens (artikel 20 GDPR)

In bepaalde gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens in een ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare’ vorm te verkrijgen en deze rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien dit technisch mogelijk is). Dit recht heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Flandrien en omvat geen informatie die wij verkrijgen van derden.

 

-          Recht van bezwaar (artikel 21 GDPR)

-          Algemeen: als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Flandrien, heeft u de mogelijkheid redenen aan te brengen die verband houden met uw specifieke situatie en bezwaar maken tegen deze verwerking. Flandrien zal vervolgens de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder doorwegen of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk in de context van een rechtsvordering.

-          Direct marketing: u kan steeds vragen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doelstellingen van direct marketing te staken zonder hiervoor een specifieke reden op te geven.

 

-          Recht om niet onderworpen te worden profilering (artikel 22 GDPR)

Flandrien zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor profileringsdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (zie punt IV).

 

-          Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt het recht deze toestemming te allen tijde op eenvoudige wijze in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet.

 

Wenst één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, kan u een verzoek sturen via e-mail (info@flandrienkaas.be) of via post naar Flandrien n.v., Vagevuurstraat 25, 8940 Wervik, België. Graag willen wij u eraan herinneren dat Flandrien uw verzoek niet kan verwerken zonder bewijs van uw identiteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is verricht, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Flandrien zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

In overeenstemming met artikel 77 GDPR hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar uw werkplek is of waar de beweerde inbreuk van uw rechten op grond van de GDPR is begaan. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) is de toezichthoudende overheid in België en kan gecontacteerd worden via commission@privacycommission.be.

 

XI.        WIE KAN U CONTACTEREN OM UW RECHTEN UIT TE OEFENEN?

 

Indien u verder nog vragen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, de website van Flandrien of dit privacybeleid, kan u ons altijd contacteren:

 

-          Via het contactformulier beschikbaar op onze website

-          Via e-mail (info@flandrienkaas.be)

-          Via post naar

Flandrien n.v.

Vagevuurstraat 25

8940 Wervik

België